Privatlivspolitik

Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine trans­aktioner, dine produkter eller dine serviceydelser.

Vi vil gerne oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med, at du fx køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage markeds­føringsmateriale fra os eller en af vores koncernforbundne virksomheder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af dine personoplysninger. Vores koncernforbundne selskaber behandler personoplysninger på samme måde som anført i denne privatlivspolitik.

Formål med personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til vare­tagelse af følgende overordnede formål, afhængig af din konkrete situation:

 • Køb/salg eller leasing af biler.
 • Servicering og værkstedsydelser.
 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som be­skrevet i det samtykke, du har givet til direkte markedsføring via e-mail og/eller SMS.
 • Udarbejdelse af en profil af dig, så du får de informa­tioner, der er vurderet af os som værende af størst værdi for dig ud fra de indsamlede tracking- og personoplysninger.
 • Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.
 • Hvor formålet med behandlingen af oplysninger om dig er, for at yde vejhjælpsassistance til dig under din vejhjælpsaftale.

Typer af personoplysninger

Vi indsamler personoplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, CPR-registret mv. og behandler blandt andet følgende ka­tegorier af personoplysninger:

 • Navn på ejer eller bruger af bilen.
 • E-mailadresse og telefonnummer.
 • Personoplysninger om købshistorik hos os.
 • Personoplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata.
 • Informationer fra bilens IT/styreboks.
 • Informationer fra salg og servicering af bilen.
 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsikringsselskab, valgte forsikringer mv.
 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn.
 • Informationer om finansiering af bilen.
 • Informationer fra førsalgsaktiviteter.
 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring.
 • Oplysninger om leverede vejhjælpsydelser, f.eks. årsag til driftsstop/skade, skadested, bugsering og videre rejse.

Se desuden nedenfor om telefonoptagelser.

Behandling af personoplysninger

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikrings­selskaber, aftaler om finansiering af biler med finan­sieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værk­stedsbesøg, mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for per­sonoplysningerne (Databeskyttelses-forordningen art.6, stk. 1, litra c).
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og tracking i forbindelse med markedsføring (Databeskyttel­sesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).
 • Personoplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til direkte markedsføring og tracking på baggrund af andre juridiske grundlag, f.eks. interesseafvejningsreglen. Derfor kan du opleve, at personoplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket eventuelt trækkes tilbage.
 • Interesseafvejning i forhold til at dokumentere overholdelse af lovgivningen, evaluere købs- og værkstedsoplevelser samt til at udarbejde statistik (Databeskyttelsesforordningen 6, stk. 1, litra f)
 • Når vi gennemfører en assistancesag, behandler vi dine oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra, b, c, d og f, og art. 87 samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, alt efter karakteren af den leverede ydelse. Vores legitime interesser, som begrunder behandlingen efter artikel 6, stk. 1, litra f, er navnlig at kunne behandle klager, varetage vores økonomiske interesser, salgsfremstød og kvalitetssikring.

Kilder til personoplysninger

Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos os, fra forsikringsselskaber og fra finansieringsinstitutter.

I visse tilfælde sker dette i henhold til det samtykke, du har afgivet til sådanne forsikringsselskaber og finansie­ringsinstitutter.

Frivillige eller obligatoriske personoplysninger

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig og behandler dine oplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne.

Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at du ikke kan få tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lignende bestemmer du selv, om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan vi ikke følge op på en evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for os at indsamle oplysningerne. Vi indsamler oplysningerne for at vi kan indgå og opfylde kontrakten.

Konsekvensen, hvis du ikke vil afgive personoplysningerne er i det tilfælde, at vi ikke kan indgå eller gennemføre aftalen.

Behandlingsprincipper for personoplysninger

Vi behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Vores behandling af personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål.

Dine oplysninger må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Vi behandler personoplysninger ud fra fire principper:

 • Dataminimering - personoplysningerne skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i for­hold til de formål, hvortil de behandles.
 • Rigtighed - personoplysningerne skal være korrekte og ajourførte.
 • Opbevaringsbegrænsning - personoplys­ninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende oplysninger behandles.
 • Integritet og fortrolighed - personoplysningerne skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for oplysningerne, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

Særligt vedrørende telefonoptagelser

Optaget telefonsamtaler med henblik på at dokumentere leverede vejhjælpsydelser. Optagelsen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra, b og/eller f.

Vores legitime interesser, som begrunder behandlingen efter artikel 6, stk. 1, litra f, er navnlig at kunne behandle klager og kunne dokumentere indgåede aftaler.

Optagelsen kan i visse tilfælde blive sendt til dit forsikringsselskab eller andre tredjeparter (f.eks. offentlige myndigheder), hvis vi juridisk er berettiget eller forpligtet hertil.

Optagelserne gemmes, så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet. Som hovedregel gemmes de i 36 måneder.

Brug af personoplysninger til profilering

På baggrund af dine personoplysninger, eventuelle bilejerskaber samt produkter, du viser interesse for på bilerneshus.dk (og undersider) eller i vores forretninger, samler vi dine data i en profil.

Profilen bruger vi til at målrette tilbud til dig således, at du modtager relevant indhold i f.eks. e-mails fra os eller via annoncering. Profileringen sker på en simpel måde, hvor vi eksempelvis kæder dine personoplysninger med din bil således, at vi kan præsenterer dig for tilbud på tilsvarende biler eller ekstraudstyr til din bil.

Ønsker du at undgå profilering skal du slå cookies fra når du besøger vores digitale hjemmesider. Læs mere om cookies længere nede på denne side.

Risikoanalyse

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre et passende sikkerhedsniveau.

Et sikkerhedsniveau der pas­ser til de risici, som konkret er forbundet med vores be­handling af personoplysninger.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Vi overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysningerne på vegne af os. Sådan databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale.

Vi anvender pt. følgende databehandlere:

IT- Leverandør; Bjarne Nielsen gruppens samlede IT-løsning – administreret via Bilernes Hus A/S CVR-nr 28967705, IPVision A/S Cvr nr. 28313160, KIA Import Danmark A/S CVR nr. 18493195, Microsoft Corporation 1 Microsoft Way Redmond, WA 98052 USA, inu:it A/S CVR nr. 35193219

Dealer Management Systemer; CDK Global (Denmark) ApS, CVR nr. 19263088, Semler IT, FCA Denmark A/S (Fiat), BilInfo eBay, BMW Danmark A/S CVR-no 10068630, CRM-system, CarBuddii A/S CVR-nr.: 37510750, Skandinavisk Motor Co. A/S, VULCAN, SILKEBORG A/S CVR-nr. 29306508.

Videregivelse af personoplysninger

Vi kan videregive alle personoplysninger til koncernforbundne selskaber til opfyldelse af de formål, som er angivet under afsnittene ”Formål med personoplysninger" og "Typer af personoplysninger”.

Vi videregiver alene personoplysninger til brug for direkte markedsføringstiltag, når der er givet samtykke dertil.

Det drejer sig om følgende koncernforbundne selskaber:

 • Bjarne Nielsen A/S, Cypresvej 19-21, DK-7400 Herning, CVR-nr 31943140
 • LEASING DK A/S, Cypresvej 19, DK-7400 Herning, CVR-nr 32563643

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Vi overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herun­der finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Vi videregiver dine personoplysninger til motorregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af Personoplysninger, vil vi foretage udlevering af dine Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer vi personoplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring, opbevarer vi dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere tre år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer mv. opbevares i den periode, det er nødven­digt for at analysere og evt. følge op individuelt. Dog ikke længere end et år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumenta­tion og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe, de er nødvendige ud fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder retten til:

 • at få indsigt i dine personoplysninger.
 • at få ændret ukorrekte personoplysninger.
 • at få slettet personoplysninger.
 • at få begræn­set personoplysninger.
 • dataportabilitet.
 • at gøre indsigelse mod behandlingen.
 • dataminimering
 • at tilbagekalde et samtykke
 • at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Telefon 3319 3200

Mail: [email protected]

www.datatilsynet.dk

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, dine rettigheder eller dit forhold til os i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os eller de koncernforbundne selskaber på:

Bilernes Hus A/S
Bredhøjvej 5
DK-8600 Silkeborg

CVR-nr 28967705

Tlf.nr.: 72 10 02 00

Mail: [email protected]

Ved kontakt til vores koncernforbundne selskaber kan du se kontaktoplysningerne under afsnittet "Videregivelse af personoplysninger".

Ændring af personoplysningspolitik

Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden.

Ved sådanne ændringer sker der en orientering på www.bilerneshus.dk. Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende.Publiceret: 18-01-2019
Udvalgte biler
Volkswagen Polo 2,0 GTi DSG
40.000 km.
244.880 kr.
Audi A3 2,0 TDi 150 Sport
123.000 km.
189.880 kr.
Skoda Octavia 1,4 TSi 140 Elegance Combi DSG
74.000 km.
179.900 kr.
Kia Ceed 1,0 T-GDi Active SW
2.000 km.
209.880 kr.
Nyheder & tips
Nyheder / blog / tips
Få gode tips og tilbud i din inbox
Permission *